Το Σωματείο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ που εδρεύει στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, οδός ΑΡΑΠΑΚΗ 6 τηλ. 210 9515896 email esperos1943@gmail.com και διατηρεί τον ιστότοπο www.esperos.eu, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο  τα εξής:

  • Δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή τήρηση των συστημάτων ασφαλείας του με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε για την εγγραφή σας ως μέλους του σύλλογου, είτε για την εγγραφή του παιδιού σας ως αθλητή του συλλόγου, είτε για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Κάθε φορά που μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος του συλλόγου ή για να συμμετάσχει το παιδί σας σε κάποια από τις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου ή για να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter, δεσμεύεστε από την παρούσα ή την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να βεβαιώσετε ότι την αποδέχεστε, αφού τη διαβάσετε.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στις εξής δύο περιπτώσεις:

1. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και email συλλέγονται και καταχωρούνται σε αρχείο, προκειμένου να εγγραφείτε ως μέλος του ομίλου. Τα ίδια προσωπικά δεδομένα με την προσθήκη του ονόματος παιδιού και της ημερομηνίας γεννήσεώς του συλλέγονται και καταχωρούνται, προκειμένου να εγγράψετε το παιδί σας σε κάποια αθλητική δραστηριότητα του συλλόγου.
2. Ονοματεπώνυμο και email συλλέγονται και καταχωρούνται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται δεν ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται: σε όλες τις αιτήσεις που διαβιβάζονται στις  Ομοσπονδίες,
* στα Φύλλα Αγώνων,
* στο πιστοποιητικό γέννησης
* κάρτα υγείας
*  άδεια διαμονής
* ταυτότητα / ταυτότητα ομογενούς
*  βεβαιώσεις σπουδών
*  παράβολο κατάθεσης
*  σε όλες τις ενέργειες που προβαίνει το Σωματείο προς τις Ομοσπονδίες και εμπεριέχει τα προσωπικά δεδομένα αθλητών/τριών, καθώς και αυτά που το Σωματείο έχει νόμιμα συλλέξει για δικούς του σκοπούς,
*  σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο

Τα δεδομένα αυτά είναι:
Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα – Μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Υπηκοότητα, Επάγγελμα, Αρ. Αστ.Ταυτ., Αρ. Διαβατηρίου, Δ/νση Κατοικίας, Πόλη, E-mail, Τηλέφωνο, Αρ, Μητρώου Αθλητικής Ταυτότητας (ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ, ΕΟΦΕΠΑ)., ΑΜΚΑ, Φωτογραφία κλπ (εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε και οτιδήποτε άλλο συλλέγετε και θεωρείται προσωπικό δεδομένο)

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, καθότι οι ίδιοι μας τα παρέχετε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μας το σχετικό αίτημα-μήνυμα σας στο email: esperos1943@gmail.com.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟ, προκειμένου να σας παράσχουμε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου, προκειμένου να οργανωθούν αυτές κατά το βέλτιστο τρόπο και τέλος προκειμένου να σας παρασχεθεί η υπηρεσία newsletter.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πέραν αυτών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
Ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους με κανένα τρόπο, ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε σε τρίτες χώρες.

Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, προκειμένου να σας ενημερώνουν για τις αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες του συλλόγου, να οργανώνουν σωστά τις δραστηριότητες αυτές και να σας παρέχουν την υπηρεσία newsletter.

Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος του ομίλου, ως γονέας αθλητή ή για την υπηρεσία newsletter, με την επιφύλαξη υποχρεώσεών μας από το νόμο, προκειμένου να εντοπιστούν αξιόποινες πράξεις ή να επιλυθούν διαφορές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για τις πληροφορίες που συλλέγουμε και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της εγγραφής με οποιοδήποτε τρόπο του αθλητή/τριας στα πλαίσια του Κανονισμούς Εγγραφών-Μετεγγραφών των Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΟΚ , ΕΟΠΕ, ΟΧΕ, ΕΦΟΕΠΑ), όπως αυτός ισχύει. Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται στο αρχείο του Σωματείου για αόριστο χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς και στις βάσεις δεδομένων των Μητρώων των Ομοσπονδιών , λόγω υποχρεωτικής τήρησης της καρτέλας του αθλητή/τριας, προκειμένου να γίνεται η εγγραφή/ανανέωση/ μεταγραφή του/της σε  κάθε αγωνιστική περίοδο και να δύναται να ελεγχθεί και να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του/της αθλητή/τριας σε άλλο σωματείο σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών-Μετεγγραφών των Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΟΚ , ΕΟΠΕ, ΟΧΕ, ΕΦΟΕΠΑ). Επιπρόσθετα τα στοιχειά αυτά συλλέγονται προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο του αθλητή και να μπορεί να συμμετέχει στους επίσημους αγώνες των Ομοσπονδιών.
Τα στοιχειά των αλλοδαπών αθλητών/τριων αποστέλλονται στις Ομοσπονδίες προέλευσης κάθε αθλητή, ώστε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση, αν ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους Κύπριους και Ομογενείς αθλητές/τριες.

Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε αυτό, θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι τα εξής:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει.
2. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ θα διαγράψει τα δεδομένα σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με την επιφύλαξη νόμιμων υποχρεώσεών μας να τα διατηρήσουμε ή εφόσον υπερισχύει δημόσιο συμφέρον ή άλλο υπερισχύον δικαίωμα που δε θίγει το δικαίωμα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων.
3. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τα δεδομένα των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν τηρούνται από τον ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ   παρά μόνο με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών.